หมวดหมู่ : จัดซื้อจัดจ้าง e-gp
หัวข้อ : จ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ ม. หนา ๓ ซม. สายตะบิ้งรูโบะ - กือบงออก หมู่ที่ ๓ ตำบลมะนังดาลำ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โดย : mang
อ่าน : 127
จันทร์ ที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

จ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ ม. หนา ๓ ซม. สายตะบิ้งรูโบะ - กือบงออก หมู่ที่ ๓ ตำบลมะนังดาลำ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     เงินงบประมาณโครงการ ๑,๓๖๙,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
     ราคากลาง ๑,๓๖๙,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)